Komunikacja z interesariuszami

Biznes odpowiedzialny w stosunku do kogo?

Zgodnie z definicją CSR - to posiadanie trwałego zysku z jednoczesnym mądrym kształtowaniem relacji z wszystkimi interesariuszami, wykorzystanie procesu budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia rozwoju firmy, budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku, opartej na zapewnieniu trwałej wartości zarówno dla udziałowców, jak i dla innych interesariuszy, uwzględnianie w prowadzeniu biznesu wartości etycznych, uczciwe wypełnianie zobowiązań, stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla pracowników i społeczności. U podstaw tych stwierdzeń leży koncepcja firmy zorientowanych na interesariuszy.

Firma nie jest samotną wyspą, należy do systemu, którego sprawność może zapewnić jedynie dobra komunikacja i prawidłowe relacje. Dlatego tak ważne jest dążenie do możliwie najlepszych relacji ze strategicznie najważniejszymi grupami otoczenia.

Można więc z powodzeniem zastąpić termin: „społeczna odpowiedzialność biznesu" terminem „odpowiedzialność biznesu wobec interesariuszy".

Podstawowe grupy interesariuszy:

 1. właściciele , udziałowcy, akcjonariusze,
 2. inwestorzy,
 3. pracownicy,
 4. dostawcy,
 5. konsumenci
 6. kontrahenci
 7. organizacje pozarządowe
 8. społeczność lokalna
 9. instytucje rządowe
 10. konkurencja
 11. działacze społeczni
 12. media

Oczywiście nie dla każdej firmy wszystkie powyższe grupy będą miały jednakowe znaczenie. Aby określić te właściwe, należy rozpatrzyć poziom ich wkładu w budowanie wartości firmy. Po procesie identyfikacji tych grup firma powinna określić potrzeby tych grup, które mają dla niej strategiczne znaczenie. Pozwoli to na współpracę i zarządzanie relacjami w taki sposób, aby decyzje prowadziły do zwiększenia niematerialnych aktywów firmy, które w przyszłości mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Należy przy tym uwzględnić gotowość i otwartość interesariuszy na dialog i współpracę, gdyż jej brak przy jednoczesnej duże aktywności ze strony firmy może prowadzić do efektów odwrotnych do zamierzonych i pogorszenia relacji.

Odpowiedni i niewymuszony dialog może być źródłem inspiracji i wzajemnego rozwoju, a także pozwoli na budowanie relacji.

Relacje z interesariuszami trudno zmierzyć i nie można ich wyczytać z bilansu, ale to one stanowią niematerialną lub inaczej społeczną wartość firmy.

CSR jako strategia spójnej wartości

Strategia firmy wyznaczana jest przez czynniki ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne oraz środowiskowe. Jest procesem ciągłym - wymagającym ciągłej analizy otoczenia i dopasowywania się do burzliwych zmian. W obecnych czasach coraz większe znaczenia nabiera kapitał społeczny i intelektualny. Wiele firm zatem dostrzega potrzebę angażowania się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, które w dłuższej perspektywie mają budować jej reputację i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

Wiarygodny i efektywny SCR funkcjonuje tylko wówczas, gdy jego długoterminowe cele są integralnym elementem całościowej strategii firmy.

Typy motywacji do działania w ramach CSR:

 1. Opłacalność - w przedsiębiorstwach, w których dużą rolę odgrywają menadżerowie stojący przed koniecznością rozliczania się z podejmowanych decyzji strategicznych.
 2. „Bo tak należy postępować" - etyczne przywództwo w firmie z reguły właściciela czy założyciela.
 3. Wymogi grup interesariuszy: centrala, związki zawodowe lub partnerzy handlowi - polityka społecznej odpowiedzialności nastawioną na realizowanie oczekiwań różnych grup interesariuszy.