Elastycznie i odpowiedzialnie

Promocja dobrych praktyk w województwie śląskim

Zakłada promocję oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz idei flexicurity wśród pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy z terenu całego województwa śląskiego. Obie koncepcje mają niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz regionalnego rynku pracy. Niestety zarówno idea CSR jak i model flexicurity, mocno promowane przez Unię Europejską, są w Polsce wciąż mało rozpowszechnione.