Zespół Roboczy ds. MSP i rzemiosła

Zakres działania i przewodniczący

 Zakres działania i cele:

  1. Zidentyfikowanie obszarów zrównoważonego biznesu dla MSP i rzemiosła oraz podział sfer oddziaływania: relacje z personelem firmy, zaangażowanie społeczne, środowisko
  2. Zastosowanie wiedzy globalnej o CSR w ścisłej korelacji z polskimi realiami biznesu, właściwymi dla polskiego sektora MSP i rzemiosła.
  3. Dostosowanie mechanizmów i doświadczeń dużych organizacji w zakresie CSR do potrzeb MSP i rzemiosła.
  4. Postrzeganie zrównoważonego biznesu jako szerokiego ruchu społecznego o zasięgu globalnym kierującego postulaty wobec biznesu a jednocześnie - katalogu standardów i narzędzi biznesowych pozwalających przedsiębiorstwu odpowiedzieć na rosnące oczekiwania społeczne.
  5. Poznanie związków pomiędzy podejmowaniem dobrowolnych zobowiązań na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych, a konkurencyjnością przedsiębiorstw.
  6. Wskazanie możliwości uporządkowania już podejmowanych inicjatyw, a także włączenia kwestii społecznych i środowiskowych w proces zarządzania przedsiębiorstwem w celu osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych.
  7. Przedstawienie roli, jaką odgrywa ustanowienie priorytetów i kierunków działań - pozwalające budować kompetencje w określonej dziedzinie, jak również trwale skojarzyć z nią wizerunek firmy.

Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu Roboczego: