Zespół Roboczy ds. zrównoważonego biznesu

Zakres działania i przewodniczący

Zakres działania i cele:          

  1. Inspirowanie przedsięwzięć w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
  2. Wprowadzenie standardów CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  3. Przekazywanie standardów, kodeksów i wytycznych a także tworzenie inicjatyw w zakresie CSR dla organizacji pragnących wdrożyć systemowe i sprawne mechanizmy zarządzania w obszarach zrównoważonego rozwoju, np. ISO 26000.
  4. Dzielenie się firm swoimi doświadczeniami z innymi (komunikowanie wyników - szansa zyskania miana lidera zrównoważonego biznesu w  mieście, regionie czy branży).
  5. Raportowanie społeczne i środowiskowe w obszarach zrównoważonego biznesu.
  6. Dialog i komunikacja z interesariuszami.
  7. Propagowanie przemyślanego podejścia do prowadzenia biznesu równoważącego oczekiwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, który daje szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez zyskanie nowych rynków zbytu, ograniczenie kosztów dzięki zmianie lub udoskonaleniu sposobu działalności oraz unikaniu ryzyka.
  8. Wypracowanie dobrowolnych porozumień branżowych pozwalających na określenie realnych kierunków oraz stwarzających możliwości benchmarkingu
  9. Wskazanie kierunków i sposobów prowadzenia biznesu zapewniającego interesariuszom realizację ich potrzeb.
  10. Stworzenie zasad premiowania firm o ponadprzeciętnych osiągnięciach w zakresie CSR przy realizacji zamówień publicznych - rekomendacje zmian prawa zamówień publicznych.

Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu Roboczego: