Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Aktualności

2013-06-03
II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Zdjęcie

O miejscu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w prawodawstwie, wdrażaniu w regionach oraz praktycznym wymiarze odpowiedzialnego biznesu rozmawiali w Katowicach europejscy, krajowi i regionalni eksperci.

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego miał miejsce II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu „Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich". Wydarzenie zorganizowało Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Rada do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 „Szczególną rolę w zakresie wdrażania i promowania idei CSR mają do wykonania europejskie regiony. Włączenie społecznej odpowiedzialności do strategii rozwoju regionów i ich codziennych działań spowoduje skuteczne upowszechnienie postaw zaangażowania obywatelskiego w środowisku przedsiębiorstw. Dzięki temu w efekcie uzyskamy społeczne wsparcie koniecznych zmian w relacjach biznes - społeczeństwo, niezbędne do podejmowanie dialogu społecznego z wykorzystaniem potencjału administracji państwowej, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie, które ma za zadanie przede wszystkim promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców i pracowników, a także podkreślenie roli administracji państwowej i samorządowej we wsparciu wszystkich podmiotów, organizacji  i instytucji zaangażowanych w upowszechnianie  odpowiedzialnego zarządzania" - mówiła Wicemarszałek Aleksandra Gajewska, otwierając spotkanie.

Początek II Śląskiego Okrągłego Stołu CSR zdominowały wystąpienia nt. ustawodawstwa unijnego oraz międzynarodowych dyrektyw i standardów implementacji. Sue Bird z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej przedstawiła stan prawny i wdrożone już strategie oraz programy na poziomie europejskim.

„CSR to odpowiedź na czas kryzysu, to nowe możliwości dla firm, których celem powinna być konkurencyjność, przewidywalność i zaufanie, to działania, które społeczeństwom zapewnią odpowiednie usługi publiczne, zatrudnienie i troskę o etykę i wartości. Dlatego staramy się promować wielostronne partnerstwo, jasno precyzować oczekiwania wobec firm, ich samodzielność w zarządzaniu, przejrzystość i przedstawiać korzyści rynkowe z faktu wzięcia przez firmy odpowiedzialności za ich wpływ na społeczeństwo" - mówiła Sue Bird.

W debacie o stanie CSR w prawie międzynarodowym, krajowym i regionalnym głos zabrali: Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Irene Wintermayr ze Światowej Organizacji Pracy oraz Florian Iwinjak z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego.

Kolejna część spotkania poświęcona była rozwiązaniom regionalnym dotyczącym CSR. Liliana Anam z Ministerstwa Gospodarki mówiła, że instytucje publiczne mogą wspierać przedsiębiorców na różne sposoby, występując jako obserwator, patron, promotor lub partner. Zauważono, że czynnikami warunkującymi sytuację społeczno-ekonomiczną są m.in. kryzys gospodarczy, pogłębiające się obecnie nierówności społeczne, problemy ekologiczne, ale i wzrost aktywności konsumenckiej. Odpowiedzią na to są strategie promowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tj. ISO 26000, „Wizja 2050", „Przyszłość jakiej chcemy" oraz „Cele Zrównoważonego Rozwoju".

„Musimy pamiętać, że mimo wciąż obecnych patologicznych sytuacji w wielkim biznesie społeczna odpowiedzialność może być lekarstwem na kryzys gospodarczy. CSR to zysk, etyka, prawo i filantropia" - podkreślił Michał Wójcik z Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Głos zabrali reprezentanci Europejskiej Koalicji na rzecz Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Przedsiębiorstw (ECCJ), Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Jerome Chaplier z ECCJ zarekomendował województwu śląskiemu włączanie CSR z naciskiem na przejrzystość, promowanie wartości w obrębie spójnej strategii, promowanie lokalnych firm i wspieranie misji gospodarczych.

„Trzeba zwrócić uwagę na istotny aspekt. Oprócz odpowiedzialności biznesu powinna też silnie zaistnieć odpowiedzialność struktur państwa. CSR to pewien koszt, to działanie wymagające nakładów, które jednak po pewnym czasie się zwracają" - powiedział Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach.

Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali wartość spójności działań i współodpowiedzialności wielu podmiotów dla pomyślnej realizacji odpowiedzialnego biznesu, a także konieczność raportowania przez przedsiębiorstwa i monitorowania przez instytucje działań podejmowanych na rzecz promowanej jakości gospodarczej.

Konferencję zakończyły wystapienia dotyczące praktycznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

  

Prezentacje z konferencji:

Zespół ds. edukacji
Zespół ds. promocji
Zespół ds. zrównoważonego biznesu
Zespół ds. MSP i rzemiosła

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.